Giới thiệu

Giới thiệu về Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên
            Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên tiền thân là Viện An dưỡng Bắc Thái, thành lập ngày 07 tháng 11 năm 1966,  có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho cán bộ thuộc diện Trung ương và tỉnh quản lý. Trong quá trình phát triển Bệnh viện được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho những đối tượng là cán bộ công nhân viên nhà nước đang tại chức hay đã nghỉ chế độ và tổ chức chữa trị, phục hồi chức năng cho mọi đối tượng bệnh nhân trong tỉnh.    ...
Sơ đồ tổ chức
  Mô hình tổ chức bao gồm: Hội đồng quản trị,  Ban kiểm soát,  Ban Tổng giám đốc, Phòng tổ chức - Hành chính, Phòng KTTV, Phòng Kinh doanh, Phòng Quản lí in, Phòng Thiết bị - Thị trường, Phòng  Kho vận.